För författare

Förvaltningsrättslig Tidskrift produceras enligt följande.

Allmänt

Förvaltningsrättslig tidskrift har sedan grundandet 1938 behandlat ämnen av allmän förvaltningsrättslig betydelse och utgjort ett forum för utbyte av tankar och erfarenheter på detta område. Fokus för tidskriften ligger på svensk förvaltningsrätt i vid mening, med dess numera inte obetydliga inslag av internationella influenser. Även utblickar över hur andra näraliggande rättsordningar närmar sig förvaltningsrättsliga problemställningar är av intresse. Tidskriften ska belysa förvaltningsrätten i vid mening både ur ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv. Bidrag till tidskriften ska därmed ha en tydlig förvaltningsrättslig anknytning av mer allmänt intresse.

I tidskriften publiceras bidrag under någon av rubrikerna Praxis (aktuella domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen och Riksdagens ombudsmän), Artiklar (vetenskapliga bidrag granskade genom anonymt peer review-förfarande, vetenskapliga bidrag i övrigt eller praktiskt inriktade bidrag), Rättsfallskommentarer eller Anmäld litteratur (bokrecensioner).

Manuskript

 1. Se angående utformningen av manuskript informationen under länken skrivregler.

  1. För vetenskapliga bidrag avsedda att publiceras som artiklar granskade med peer review görs två versioner av manuskriptet i Word eller motsvarande program: en med författaruppgifter (döpt efter författarens efternamn t.ex. Pettersson.doc) och en avidentifierad som saknar uppgifter om namn och andra hänvisningar till författaren (t.ex. döpt till Talerätt FT jan 2016). Observera att det kan vara nödvändigt att ta bort information om författare under ”Egenskaper” för dokumentet i Word, liksom i hänvisningar i texten (t.ex. bör formuleringar av typen ”i min tidigare artikel…” tas bort i denna version).

  2. För övriga typer av bidrag (praxis artiklar utan peer review rättsfallskommentarer samt anmälningar av litteratur döps manuskriptet efter författarens efternamn t.ex. Pettersson.doc.

 2. Bidragen skickas till båda redaktörerna som bifogade filer i Wordformat eller motsvarande med e-post: jane.reichel@juridicum.su.se, henrik.wenander@jur.lu.se

 3. Ange i e-postmeddelandet författarens titel, arbetsplats (motsvarande), telefonnummer och e-postadress.

 4. Ange om bidraget är avsett att publiceras som artikel med eller utan peer review rättsfallskommentar eller anmälan. Artiklar skrivna av forskarstuderande bör genomgå peer review. Redaktionen ser gärna att också artiklar av seniora forskare genomgår sådan granskning.

 5. Om texten tidigare har publicerats eller ska publiceras någon annanstans anges detta vid inlämning av manuskriptet.

Sammanfattning

Lämna i e-postmeddelandet när manuskriptet sänds in (dvs. inte som bilaga) en sammanfattning av artikelns ämne och viktigaste resultat på ca 150 ord. Denna sammanfattning används, ev. efter redaktionell bearbetning, för marknadsföring av tidskriften i form av nyhetsbrev och liknande. Den tas in inte in i själva tidskriften.

Granskning

 1. Inkomna bidrag granskas först av redaktörerna. Redaktionen förbehåller sig rätten att korrigera felskrivningar och liknande.

 2. Artiklar som ska granskas med peer review: Är publicering aktuell skickas artikeln – i den avidentifierade versionen – för granskning av en oberoende forskare. FT tillämpar double blind peer review, vilket innebär att granskaren och författaren är anonyma i förhållande till varandra. Granskaren bedömer om artikeln kan antas för publicering och lämnar ett omdöme enligt något av följande: artikeln kan antas/artikeln kan antas efter vissa ändringar/artikeln kan inte antas i nuvarande version, samt lämnar vid behov ytterligare kommentarer.

 3. Övriga bidrag: Redaktörerna bedömer om bidraget ska publiceras. Denna bedömning sker mot bakgrund av tidskriftens syfte (se ovan under Allmänt).

 4. Författaren erhåller så snart som möjligt besked om bidraget kan publiceras, eventuella kommentarer från granskaren samt uppgift om tidsplanen för produktionen. För antagna artiklar som har granskats med peer review får författaren en viss tid på sig att anpassa manuskriptet till synpunkterna från granskaren.

Korrektur

 1. Efter sättning hos eddy.se skickar den biträdande redaktören – Max Carlin – första korrektur med e-post till författaren med uppgift om när korrekturet måste skickas åter.

 2. Manuskriptet med sedvanliga korrekturändringar återsänds till max.carlin@jur.lu.se, företrädesvis som ett inskannat dokument i ett med e-post. Om det saknas möjlighet att skanna kan en pappersutskrift av manus med korrekturändringar skickas med post. Är det endast ett mycket begränsat antal enklare ändringar går det bra att meddela dessa per e-post.

 3. Redaktörerna stämmer av att ändringarna i det upprättade andrakorrekturet är korrekta. Enbart vid behov (såsom vid mer omfattande ändringar) sänds ett andrakorrektur till författaren.

 4. Författaren erhåller i samband med publiceringen via e-post en länk och ett lösenord med vilket särtryck kan laddas ned och skrivas ut.

 5. Författaren har tillstånd att sprida det elektroniska särtrycket för personligt bruk utan kommersiellt intresse. Hänvisning måste då ske till att den har publicerats i FT.