Skrivregler

Se även informationen under länken För författare

För att underlätta produktionen av Förvaltningsrättslig tidskrift bör följande regler följas.

Titel

Bidragets titel ska inte skrivas med enbart versaler.

Exempel: Sekretess inom skolan

Under titeln anges författarens namn, vilket skrivs kursiverat.

Exempel: av Lars Bejstam.

Författarens titel ska inte anges (den framgår av en särskild medverkandeförteckning som bygger på de uppgifter som författaren lämnar i samband med att artikeln sänds in).

Rubriksättning

Normalt bör inte fler än tre rubriknivåer nyttjas. Dessa bör anges med siffror och ord enligt nedanstående exempel. Siffrorna ska följas av punkt. Numrering och text ska avskiljas åt med tabb.

Rubrikerna ska inte skrivas med versaler.

Exempel:
3. Sekretess
3.1 Skaderekvisit
3.1.1 Prövningen

Fotnoter

Fotnoter ska anges i arabiska siffror. Fotnotshänvisning sätts normalt ut efter punkten i meningen.

Exempel: Förvaltningsmyndigheternas självständighet har diskuterats i både juridik och statsvetenskap.1

Avseende svensk litteratur behöver inte förlag och tryckort anges.

Exempel: Ulrik von Essen, Kommunal normgivning, 2000 s. 100.

Hänvisningar

Hänvisningar inom texten ska inte göras till sidor i artikeln utan till den fotnot eller till det avsnitt i texten som berörs. Detta på grund av att sidnumreringen i tidskriften inte kommer att överensstämma med manuskriptets.

Exempel: Se not 8 ovan, Se avsnitt 4.2.

Lagrum

Lagrum bör skrivas på samma sätt som i offentligt tryck. Lagar och andra författningar skrivs med liten begynnelsebokstav förutom när de står i början av en mening.

Första gången en författning nämns bör den anges med fullständigt namn i bestämd form, SFS-nummer samt eventuell förkortning.

Senare i texten används namnet på författningen eller förkortningen.

Exempel: I 10 kap. 1 § kommunallagen (1991:900), KL, föreskrivs att varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Av 10 kap. 2 § KL framgår vilka beslut som får överklagas.

Hänvisning till EU-rättsakter sker på motsvarande sätt.

Exempel: I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet finns närmare bestämmelser om hur medborgare kan uppmana kommissionen att lägga fram förslag. Förordning 211/2011 uppställer bland annat vissa krav på organisatörerna bakom ett medborgarinitiativ.

Om rättsaktens fullständiga namn är långt kan hänvisning i stället göras i fotnot.

Exempel: Enligt körkortsdirektivet1 ska körkort från andra EU-länder erkännas i Sverige.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort.

Förkortningar

Vid förkortningar bör punkt nyttjas. Exempel: prop., t.ex., s., bl.a.

Text

Texten bör skrivas i storlek 12 punkter och med enkelt radavstånd.

Underordnad text samt citat av olika slag bör skrivas i storlek 10 punkter och med indrag, så att denna kan skiljas från brödtexten.

Avstavningar m.m.

Avstavningsprogram ska inte användas, liksom inte heller manuella sidbrytningar. Inte heller bör layouten ”förbättras” genom att avsnitt föregås av flera blankrader eller liknande.

Personnamn

Vid referat av domar och beslut bör personnamn anges på samma sätt som i Högsta förvaltningsdomstolens årsbok.

Exempel: A.A. överklagande kammarrättens beslut ...

Källförteckningar m.m.

Artikeln ska inte innehålla källförteckning eller innehållsförteckning.