För författare

Förvaltningsrättslig Tidskrift produceras enligt följande.

Allmänt

Förvaltningsrättslig tidskrift har sedan grundandet 1938 behandlat ämnen av allmän förvaltningsrättslig betydelse och utgjort ett forum för utbyte av tankar och erfarenheter på detta område. Fokus för tidskriften ligger på svensk, europeisk och internationell förvaltningsrätt i vid mening. Även utblickar över hur andra näraliggande rättsordningar närmar sig förvaltningsrättsliga problemställningar är av intresse. Tidskriften ska belysa förvaltningsrätten i vid mening både ur ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv. Bidrag till tidskriften ska därmed ha en tydlig förvaltningsrättslig anknytning av mer allmänt intresse. Bidragen bör vara författade av akademiskt eller praktiskt verksamma personer. Artiklar som bygger på studentuppsatser publiceras normalt inte.

I tidskriften publiceras bidrag under någon av rubrikerna Praxis (aktuella domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen och Riksdagens ombudsmän), Artiklar (vetenskapliga bidrag granskade genom anonymt peer review-förfarande, vetenskapliga bidrag i övrigt eller praktiskt inriktade bidrag), Rättsfallskommentarer eller Anmäld litteratur (bokrecensioner).

Förvaltningsrättslig tidskrift bör citeras enligt följande exempel: FT 2023 s. 1

Forskningsetiska principer

Författare förutsätts följa forskningsetiska principer. Inskickade bidrag får inte innehålla inslag av fabricering, förfalskning eller plagiering. Eventuella utdrag från tidigare publicerade egenförfattade texter bör hänvisa till den ursprungliga publiceringen. Den forskning som ligger till grund för bidragen bör även i övrigt följa god forskningssed (jfr Vetenskapsrådets principer för god forskningssed), och bör omfattas av etikgodkännande enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor när sådant är erforderligt. När ett bidrag omfattas av ett beviljat etikgodkännande uppmuntras författaren att ange detta i bidragets inledande fotnot.

Manuskript

 1. Se angående utformningen av manuskript informationen under länken skrivregler.

  1. För vetenskapliga bidrag avsedda att publiceras som artiklar granskade med peer review görs två versioner av manuskriptet i Word eller motsvarande program: en med författaruppgifter (döpt efter författarens efternamn t.ex. Pettersson.doc) och en avidentifierad som saknar uppgifter om namn och andra hänvisningar till författaren (t.ex. döpt till Talerätt FT jan 2022). Observera att det är nödvändigt att ta bort information om författare i Word under Arkiv – Info - Kontrollera dokumentet, liksom i hänvisningar i texten (t.ex. bör formuleringar av typen ”i min tidigare artikel…” tas bort i denna version).

   Nytt från och med nr 1/2023: Artiklar ska inledas med en sammanfattning av artikelns ämne och viktigaste resultat på högst 250 ord (ett abstract). Denna sammanfattning kommer även, ev. efter redaktionell bearbetning, att användas för marknadsföring av tidskriften i nyhetsbrev samt på webbplatsen.

  2. För övriga typer av bidrag (praxis artiklar utan peer review rättsfallskommentarer samt anmälningar av litteratur döps manuskriptet efter författarens efternamn t.ex. Pettersson.doc.

 2. Bidragen skickas till båda redaktörerna samt den biträdande redaktören som bifogade filer i Wordformat eller motsvarande med e-post: jane.reichel@juridicum.su.se, henrik.wenander@jur.lu.se, lena.enqvist@umu.se

 3. Ange i e-postmeddelandet författarens titel, arbetsplats (motsvarande), telefonnummer och e-postadress.

 4. Ange om bidraget är avsett att publiceras som artikel med eller utan peer review, rättsfallskommentar eller anmälan. Vetenskapligt inriktade bidrag bör genomgå peer review.

 5. Bidrag som tidigare publicerats någon annanstans antas som huvudregel inte. Utdrag från tidigare publicerade texter bör hänvisa till den ursprungliga publiceringen.

 6. Rekommenderat omfång för artikelmanuskript är upp till 10 000 ord (inklusive fotnoter). För anmäld litteratur och rättsfallskommentarer är det rekommenderade omfånget cirka 2 500 ord.

Granskning

 1. Inkomna bidrag granskas först av redaktörerna. Redaktionen förbehåller sig rätten att korrigera felskrivningar och liknande.

 2. Artiklar som ska granskas med peer review Är publicering aktuell skickas artikeln – i den avidentifierade versionen – för granskning av en oberoende forskare. FT tillämpar double blind peer review, vilket innebär att granskaren och författaren är anonyma i förhållande till varandra. Granskaren bedömer om artikeln kan antas för publicering och lämnar ett omdöme enligt något av följande: artikeln kan antas/artikeln kan antas efter vissa ändringar/artikeln kan inte antas i nuvarande version, samt lämnar vid behov ytterligare kommentarer.

 3. Övriga bidrag Redaktörerna bedömer om bidraget ska antas. Denna bedömning sker mot bakgrund av manuskriptets innehåll och nyhetsvärde, samt tidskriftens syfte (se ovan under Allmänt).

 4. Författaren erhåller så snart som möjligt besked om bidraget kan antas, samt uppgift om tidsplanen för produktionen. För artiklar som har granskats med peer review får författaren en viss tid på sig att anpassa manuskriptet till synpunkterna från granskaren. Därefter beslutar redaktörerna om bidraget kan antas.

Korrektur

 1. Efter sättning hos eddy.se skickar redaktionssekreteraren Max Carlin första korrektur med e-post till författaren med uppgift om när korrekturet måste skickas åter.

 2. Manuskriptet med korrekturändringar återsänds till max.carlin@jur.lu.se, med ändringarna angivna direkt i en PDF-fil eller som ett inskannat dokument med e-post. Är det endast ett mycket begränsat antal enklare ändringar går det bra att meddela dessa per e-post.

 3. Redaktörerna stämmer av att ändringarna i det upprättade andrakorrekturet är korrekta.

 4. Författaren erhåller i samband med publiceringen via e-post en länk och ett lösenord med vilket särtryck kan laddas ned och skrivas ut.

Open access och spridning av bidrag

 1. För artiklar gäller följande: Från och med nr 1/2022 finns samtliga artiklar i Förvaltningsrättslig tidskrift tillgängliga med open access under fyra år från publicering. Artiklarna publiceras på tidskriftens hemsida, liksom på LawPub.se, en plattform för juridiska vetenskapliga tidskrifter och årsböcker. När fyra år har passerat kommer artikeln att hamna bakom betalvägg, som en del av tidskriftens arkiv. Även efter denna tid står det dock artikelförfattare fritt att ha kvar eller dela sina artikelbidrag på egna icke-kommersiella sidor och databaser såsom Lucris, Diva och annat. Hänvisning måste då ske till att den har publicerats i FT.

 2. För sammanfattningar av domar och beslut från HFD och JO, anmäld litteratur samt rättsfallskommentarer eller andra typer av bidrag gäller följande: För bidrag som inte, eller inte längre, omfattas av open access har författaren tillstånd att sprida det elektroniska särtrycket för personligt bruk utan kommersiellt intresse. Hänvisning måste då ske till att den har publicerats i FT.