Rättsfallskommentarer i Förvaltningsrättslig tidskrift

Redaktionen strävar efter att återkommande publicera kommentarer till aktuella avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolar samt från andra domstolar och myndigheter. Följande punkter bör beaktas vid författande av rättsfallskommentarer till Förvaltningsrättslig tidskrift. Därutöver finns skrivregler och instruktioner för författare på denna webbplats.

 • Kommentarerna bör främst gälla aktuella avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen, men det kan ibland också vara av intresse att uppmärksamma domar och beslut av förvaltningsrättsligt intresse också från andra domstolar. Hit hör Högsta domstolen, Migrationsöverdomstolen, EU-domstolen och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Också avgöranden från regeringen, riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern och förvaltningsmyndigheter som beslutar som sista instans kan behandlas. Vid osäkerhet rekommenderas författare att ta kontakt med redaktionen.

 • Manuskriptet bör normalt omfatta cirka 2 500 ord (högst 5 sidor) med normal teknisk utformning (se skrivregler och instruktioner för författare).

 • Författaren får inte ha någon anknytning (som part, ombud eller liknande) till det kommenterade målet.

 • För kommentarerna rekommenderas att följande delar tas upp.

  • Allmän bakgrund

   Här redogörs för det rättsliga problem som behandlas i det aktuella rättsfallet med hänvisningar till lagreglering samt tidigare diskussion i förarbeten, praxis och juridisk litteratur.

  • Bakgrunden till det aktuella målet

   Här redogörs mycket kort och översiktligt för hur målets tidigare behandling i lägre instanser samt hur dessa har dömt. Parternas huvudsakliga argument i det aktuella målet bör också finnas med.

  • Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

   I denna del behandlas Högsta förvaltningsdomstolens avgörande, vilka skäl som motiverar domen samt eventuella skiljaktiga meningar.

  • Avslutande kommentarer

   Avslutningsvis kan författaren kommentera domen och de lösningar som domstolen har valt. Särskilt kan här uppmärksammas hur domen förhåller sig till tidigare diskussioner i förarbeten, praxis och juridisk litteratur. Även alternativa lösningar samt kvarstående problem kan tas upp här.