Skrivregler

Se även informationen under länken För författare

För att underlätta produktionen av Förvaltningsrättslig tidskrift bör följande regler följas.

Rubrik

Bidragets rubrik ska inte skrivas med enbart versaler.

Exempel:
Sekretess inom skolan

Under titeln anges författarens namn, vilket skrivs kursiverat.

Därefter anges författarens akademiska eller yrkesmässiga titel (se exempel nedan). Tidskriften omfattar inte längre någon särskild medverkandeförteckning. Normalt ska det inte vara nödvändigt att ange fler än två titlar. Tänk på att hålla titlarna så kortfattade som möjligt.

Exempel:
av Lars Bejstam.
Justitiesekreterare vid Högsta förvaltningsdomstolen
Universitetslektor och docent i förvaltningsrätt, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Doktorand i socialrätt, Juridiska fakulteten, Lunds universitet

Rubriksättning

Normalt bör inte fler än tre rubriknivåer nyttjas. Dessa bör anges med siffror och ord enligt nedanstående exempel. Siffrorna ska följas av punkt. Numrering och text ska avskiljas åt med tabb.

Rubrikerna ska inte skrivas med versaler.

Exempel:
3. Sekretess
3.1 Skaderekvisit
3.1.1 Prövningen

Fotnoter

Hänvisning till källor sker i fotnoter. Fotnoter ska anges i arabiska siffror. Fotnotshänvisning sätts normalt ut efter punkten i meningen.

Exempel: Förvaltningsmyndigheternas självständighet har diskuterats i både juridik och statsvetenskap.1

Hänvisningar

Till olika slags källor kan hänvisas enligt följande mönster.

Praxis

HFD 2021 ref. 10

Kammarrätten i Stockholm, dom 2017-02-01 i mål nr 3024-16.

von Hannover v. Germany (59320/00) dom den 24 juni 2004, punkt 15

C-344/09 Bengtsson, EU:C:2011:174 punkt 25

Litteratur

Boktitlar kan gärna kursiveras. Avseende svensk litteratur behöver inte förlag eller tryckort anges. För utländsk litteratur är det lämpligt att ange förlag. För flera författare kan tankstreck, komma eller ”och” användas mellan namnen. För fler än tre författare skrivs det första författarnamnet m.fl.

Paul Craig m.fl., ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure, Oxford University Press 2017 s. 43

Ulf Bernitz m.fl. (red.), Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 2020 s. 15

Ulrik von Essen, Kommunal normgivning, 2000 s. 100

Karin Åhman, Europadomstolens principer, i Lena Marcusson (red.), Offentligrättsliga principer, 4 uppl. 2020 s. 23

För svenska tidskrifter behöver normalt inte nummer eller volym anges, utan enbart årtalet. För utländska tidskrifter kan hänvisas till volym och årtal.

Herwig C.H. Hofmann, The Duty of Care in EU Public Law – A Principle Between Discretion and Proportionality, REALaw vol. 13, 2020 s. 87

Jane Reichel, Europeiska principer om god förvaltning och 2017 års förvaltningslag, FT 2018 s. 423

Inger Österdahl, Offentlighetsprincipen och det internationella samarbetet, SvJT 2015 s. 239

Vid hänvisningar till en bok eller artikel som det har hänvisats till i en tidigare fotnot rekommenderas att hänvisa till den fotnot där verkets hela namn framgår, eller att upprepa hänvisningen.

Se Johansson (not 8) s. 345.

Offentligt tryck

Titel på SOU:er, propositioner och utskottsbetänkanden behöver inte sättas ut.

SOU 2015:24 s. 100.

Prop. 1971:30 del 1 s. 23.

Bet. KU 2017/18:KU2 s. 5.

Lagrum

Lagrum bör skrivas på samma sätt som i offentligt tryck. Lagar och andra författningar skrivs med liten begynnelsebokstav förutom när de står i början av en mening.

Första gången en författning nämns bör den anges med fullständigt namn i bestämd form, SFS-nummer samt eventuell förkortning. Senare i texten används namnet på författningen eller förkortningen. För namn på balkar och grundlagar behöver inte SFS-nummer anges.

16 § första stycket 1 förvaltningslagen (2017:900), FL

41 § FL

113 kap. 7 § socialförsäkringsbalken, SFB.

1 kap. 7 § SFB.

Hänvisning till EU-rättsakter och internationella konventioner sker på motsvarande sätt.

Exempel: I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet finns närmare bestämmelser om hur medborgare kan uppmana kommissionen att lägga fram förslag.

Förordning 211/2011 uppställer bland annat vissa krav på organisatörerna bakom ett medborgarinitiativ.

Om rättsaktens fullständiga namn är långt kan hänvisning i stället göras i fotnot.

Exempel: Enligt artikel 7.3 i tjänstedirektivet …1

Artikel 6.1 i Europakonventionen innebär …2

...

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden.

2 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna), Rom den 4 november 1950.

Förkortningar

Vid förkortningar bör punkt nyttjas. Exempel: prop., t.ex., s., bl.a.

Text

Texten bör skrivas i storlek 12 punkter och med enkelt radavstånd.

Underordnad text samt citat av olika slag bör skrivas i storlek 10 punkter och med indrag, så att denna kan skiljas från brödtexten.

Avstavningar m.m.

Avstavningsprogram ska inte användas, liksom inte heller manuella sidbrytningar. Inte heller bör layouten förändras genom att avsnitt föregås av flera blankrader eller liknande.

Personnamn

Vid referat av domar och beslut bör personnamn undvikas.

Källförteckningar m.m.

Artikeln ska inte innehålla källförteckning eller innehållsförteckning.