Jesper Blomberg

 • Artiklar av Jesper Blomberg (9)
 • Ladda hem artikel som PDF Kontraritetskravet i den förvaltningsprocessrättsliga klagorätten
  Häfte nr 4 2023
 • Ladda hem artikel som PDF NJA 2022 s. 763 (Planavgiftstaxan). Det har ansetts förenligt med regleringen i plan- och bygglagen samt självkostnads- och likställighetsprinciperna att i samband med ett beslut om bygglov ta ut planavgift enligt den taxa som gällde vid bygglovsbeslutet
  Häfte nr 1 2023
 • Ladda hem artikel som PDF NJA 2021 s. 1187 (GARAGETAKET I SÖDERBÄRKE). En ansökan om bygglov har avslagits eftersom byggnadsåtgärden medförde skada på en grannfastighet
  Häfte nr 2 2022
 • Ladda hem artikel som PDF NJA 2021 s. 65 (Vägrätten vid Vättern). När en statlig myndighet överklagar med stöd av 13 kap. 10 § plan- och bygglagen sker det alltid som företrädare för staten som enskild part. Även fråga om vid vilken tidpunkt ett beslut ska anses ha meddelats enligt förvaltningslagen
  Häfte nr 5 2021
 • Ladda hem artikel som PDF Är sammansättningsreglerna för förvaltningsdomstol i första instans ändamålsenliga i ett processrättsligt perspektiv?
  Häfte nr 3 2021
 • Ladda hem artikel som PDF Domstols tillämpning av bevisregler i mål om bygglov – särskilt om bevisbörda och beviskrav
  Häfte nr 4 2019
 • Ladda hem artikel som PDF Domstols processram i mål om bygglov – särskilt om taleändring
  Häfte nr 4 2016
 • Ladda hem artikel som PDF Anmälan. Wiweka Warnling-Nerep, Rättsmedel – om- & överprövning av förvaltningsbeslut, Jure Förlag, 2015
  Häfte nr 4 2015
 • Ladda hem artikel som PDF Domstols utredningsskyldighet i mål om bygglov
  Häfte nr 1 2011