Rune Lavin

 • Artiklar av Rune Lavin (75)
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2024 ref. 4. Vite i ett föreläggande, som gäller omedelbart, får inte dömas ut, innan föreläggandet fått laga kraft. Plenimål
  Häfte nr 2 2024
 • Ladda hem artikel som PDF Problem och svårigheter för en författare av rättsfallskommentarer
  Häfte nr 3 2023
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2022 ref. 37. En statlig förvaltningsmyndighet ska ges ställning som motpart i förvaltningsrätten när dess beslut har överklagats av en kommun. Plenimål
  Häfte nr 1 2023
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2022 ref. 31. Arbetsförmedlingens beslut om att avregistrera en person som arbetssökande har inte ansetts överklagbart med hänsyn till dels avsaknaden av faktisk påverkan för den enskilde, dels det uppdrag och ansvar som förmedlingen har
  Häfte nr 4 2022
 • Ladda hem artikel som PDF Sista anhalten för ett utdraget rättsproblem?
  Häfte nr 3 2022
 • Ladda hem artikel som PDF Offentligrättsligt vite i nyare rättspraxis
  Häfte nr 1 2022
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2021 ref. 12. Fråga om tillämpningen av ändrad lag under pågående process
  Häfte nr 4 2021
 • Ladda hem artikel som PDF Reflektioner över förvaltningsprocessens och förvaltningsdomstolarnas utveckling från 1971 till 2021
  Häfte nr 3 2021
 • Ladda hem artikel som PDF En jämförande studie av finsk och svensk förvaltningsprocessrätt
  Häfte nr 2 2021
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2020 ref. 28. Fråga om ett vitesföreläggande har varit tillräckligt preciserat
  Häfte nr 4 2020
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2020 ref. 14. Fråga om Kammarkollegiets beslut om ersättning från personskadeförsäkringen för studenter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
  Häfte nr 3 2020
 • Ladda hem artikel som PDF Migrationsmål kontra allmänna förvaltningsmål
  Häfte nr 1 2020
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2019 ref. 17. Fråga om vem som orsakat felaktiga utbetalningar av bostadstillägg. Även fråga om ett i en journal antecknat ställningstagande utgör ett överklagbart beslut
  Häfte nr 4 2019
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2018 ref. 70. I mål om rätt till underhållsstöd har boföräldern – men inte barnet – ansetts som part. Vidare fråga om vad som avses med uttrycket att ”bo tillsammans” vid tillämpningen av reglerna om underhållsstöd
  Häfte nr 3 2019
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2018 ref. 9. En beslutsmyndighets åtgärd att överlämna ett överklagande till överinstans och samtidigt ange att överklagandet har kommit in för sent innefattar inte ett ställningstagande att överklagandet har kommit in i rätt tid
  Häfte nr 5 2018
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2017 ref. 18. länsstyrelses föreskrifter har i viss del ansetts gå utöver vad som kan anses utgöra en verkställighetsföreskrift
  Häfte nr 4 2018
 • Ladda hem artikel som PDF Åtgärder mot långsam handläggning
  Häfte nr 3 2018
 • Ladda hem artikel som PDF Mellandom kan meddelas i en förvaltnings­process trots avsaknaden av uttryckliga lagregler härom. Denna åtgärd ska dock vara lämplig i det enskilda fallet. HFD 2017 ref. 13.
  Häfte nr 2 2018
 • Ladda hem artikel som PDF Överklagbarheten i blickpunkten
  Häfte nr 3 2017
 • Ladda hem artikel som PDF Högsta förvaltningsdomstolen och normkontrollen
  Häfte nr 4 2016
 • Ladda hem artikel som PDF Så blev det till slut en högsta förvaltningsdomstol
  Häfte nr 2 2016
 • Ladda hem artikel som PDF Om användandet av stor eller liten begynnelsebokstav i riksdagsutskotts namn
  Häfte nr 1 2016
 • Ladda hem artikel som PDF Mål om återbetalning av social ersättning i nyare rättspraxis
  Häfte nr 4 2015
 • Ladda hem artikel som PDF Referatrubrikens ändamål och betydelse
  Häfte nr 2 2015
 • Ladda hem artikel som PDF En verkställighetsfråga i nygammal belysning. Plenimålet i NJA 2013 s. 413
  Häfte nr 3 2013
 • Ladda hem artikel som PDF Lagrådet och den offentliga rätten 2009–2011
  Häfte nr 2 2012
 • Ladda hem artikel som PDF Högsta förvaltningsdomstolen och Europakonventionen
  Häfte nr 3 2012
 • Ladda hem artikel som PDF En överraskande svängning i upphandlingsprocessen. Plenimålet HFD 2011 ref. 29
  Häfte nr 3 2011
 • Ladda hem artikel som PDF Min tillsyn över förvaltningsdomstolarna
  Häfte nr 3 2009
 • Ladda hem artikel som PDF Hälsningsanförande vid Lagrådets 100 års jubileum den 26 maj 2009
  Häfte nr 3 2009
 • Ladda hem artikel som PDF Lagrådsyttrande angående tolkningen av 8 kap. 11 § regeringsformen
  Häfte nr 2 2009
 • Ladda hem artikel som PDF Tredjemansinträde i förvaltningsprocessen
  Häfte nr 4 2008
 • Ladda hem artikel som PDF Lagrådsremiss angående justering av omröstningsregler
  Häfte nr 1 2008
 • Ladda hem artikel som PDF Nytt från Regeringsrätten - September - November 2007
  Häfte nr 1 2008
 • Ladda hem artikel som PDF Tankar om Regeringsrättens första tid
  Häfte nr 4 2007
 • Ladda hem artikel som PDF Nytt från Regeringsrätten - September - November 2006
  Häfte nr 1 2007
 • Ladda hem artikel som PDF Nytt från Regeringsrätten - Mars - Maj 2006
  Häfte nr 3 2006
 • Ladda hem artikel som PDF Nytt från Regeringsrätten - September - November 2005
  Häfte nr 1 2006
 • Ladda hem artikel som PDF Nytt från Regeringsrätten - September - November 2004
  Häfte nr 1 2005
 • Ladda hem artikel som PDF Några ytterligare kommentarer till RÅ 2002 ref. 61
  Häfte nr 2 2004
 • Ladda hem artikel som PDF Nytt från Regeringsrätten
  Häfte nr 1 2004
 • Ladda hem artikel som PDF Socialförsäkringsmål förr och nu - en jämförelse
  Häfte nr 3 2003
 • Ladda hem artikel som PDF Lagrådets ställning och betydelse
  Häfte nr 1 2003
 • Ladda hem artikel som PDF Nytt från Regeringsrätten - September - November 2002
  Häfte nr 1 2003
 • Ladda hem artikel som PDF Nytt från Regeringsrätten - December 2001 - Februari 2002
  Häfte nr 2 2002
 • Ladda hem artikel som PDF Nytt från Regeringsrätten - September - November 2001
  Häfte nr 1 2002
 • Ladda hem artikel som PDF En JO:s syn på domskrivningen i förvaltningsdomstol
  Häfte nr 3 1999
 • Ladda hem artikel som PDF JO om förvaltningsförfarandet
  Häfte nr 1-2 1999
 • Ladda hem artikel som PDF Nya omprövningsregler i förvaltningslagen
  Häfte nr 6 1998
 • Ladda hem artikel som PDF Ett urval förvaltningsprocessrättsliga problem
  Häfte nr 4 1995
 • Ladda hem artikel som PDF Förvaltningsdomens art och funktion
  Häfte nr 3 1995
 • Ladda hem artikel som PDF Senaste nytt i återkallelsefrågan
  Häfte nr 1-2 1995
 • Ladda hem artikel som PDF Prövningstillstånd i kammarrätt - dess syfte och handhavande
  Häfte nr 1-2 1995
 • Ladda hem artikel som PDF Socialförsäkringsmål 1993. En rättsfallsöversikt
  Häfte nr 4-5 1994
 • Ladda hem artikel som PDF Återtagande av återkallelse
  Häfte nr 3 1994
 • Ladda hem artikel som PDF Ändring av tillämplig lag under pågående process
  Häfte nr 1-2 1994
 • Ladda hem artikel som PDF Nordiskt förvaltningsrättsligt seminarium 1993
  Häfte nr 6 1993
 • Ladda hem artikel som PDF Socialförsäkringsmål 1992. En rättsfallsöversikt
  Häfte nr 4-5 1993
 • Ladda hem artikel som PDF Några frågor angående Regeringsrätten (SOU 1992:138)
  Häfte nr 3 1993
 • Ladda hem artikel som PDF Inhibition i förvaltningsprocessen
  Häfte nr 1-2 1993
 • Ladda hem artikel som PDF Förvaltningspricessen inför 2000-talet. Anteckningar med anledning av domstolsutredningens betänkande SOU 1991:106
  Häfte nr 5 1992
 • Ladda hem artikel som PDF Återbetalningsdomars verkställbarhet
  Häfte nr 5-6 1991
 • Ladda hem artikel som PDF Bertil Wennergren: Taxering. Taxeringsförfarande och taxeringsprocess enligt nya taxeringslagen
  Häfte nr 3 1991
 • Ladda hem artikel som PDF Tvåpartsmål i förvaltningsprocessen
  Häfte nr 1-3 1992
 • Ladda hem artikel som PDF Om förvaltningsrättslig forskning - en replik
  Häfte nr 3 1990
 • Ladda hem artikel som PDF Är den förvaltnignsrättsliga forskningen rättsdomatisk
  Häfte nr 3 1989
 • Ladda hem artikel som PDF Förvaltningsdomstolarna och utsökningsbalken - än en gång
  Häfte nr 5-6 1988
 • Ladda hem artikel som PDF Ett fatalt misstag eller en överlagd förvaltningsrättsreform?
  Häfte nr 1-2 1988
 • Ladda hem artikel som PDF Om socialförfattningarnas återbetalningsregler
  Häfte nr 4-6 1984
 • Ladda hem artikel som PDF Rätten till sjukpenning
  Häfte nr 5 1982
 • Ladda hem artikel som PDF Den kommunala likställighetsprincipen
  Häfte nr 6 1975
 • Ladda hem artikel som PDF Några problem rörande parts tillgång till hemliga handlingar
  Häfte nr 1 1975
 • Ladda hem artikel som PDF Om offentliga funktionärers tystnadsplikt, II
  Häfte nr 1 1974
 • Ladda hem artikel som PDF Om offentliga funktionärers tystnadsplikt, I
  Häfte nr 6 1973
 • Ladda hem artikel som PDF Lagprövningsrätten i en ny regeringsform
  Häfte nr 1-2 1973